Tornar
Información Corporativa Información Corporativa

TransparènciaCompliance, canal ètic i de comunicacions

El REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (des d'ara RCD Espanyol) és una societat anònima esportiva, fundada l'any 1900 com a club social i té com a objectius la promoció de l'esport i els seus valors. El RCDE té el seu domicili social i fiscal a l'Stage Front Stadium, situat a l'Avinguda del Baix Llobregat, núm. 100, 08940, de Cornellà de Llobregat.

En compliment del que preveu de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència i Accés a la Informació i Bon Govern, el RCD Espanyol fa pública informació institucional, organitzativa i de planificació, econòmica, pressupostària i estadística:

Indicadors de l'Índex de Transparència dels Clubs de Fubol (INFUT) 2019

A. INFORMACIÓ SOBRE EL CLUB

1. INFORMACIÓ SOBRE ELS ÒRGANS DIRECTIUS I EL PERSONAL

 • 1. Es publica el perfil professional i biogràfics del President i membres de la Junta Directiva/Consell d'Administració de el Club i/o equip directiu (mínim de quatre línies cada un).

  VEURE.
 • 2. S'especifiquen les adreces electròniques de la Presidència i de cadascuna de les diferents seccions o departaments del Club, així com les dades generals de contacte del Club (telèfon/s, direcció/ns de correu electrònic i seu social).

  VEURE.
 • 3. Es publiquen els acords de l'Assemblea General de l'Equip/Junta General d'Accionistes de la SAD, així com els acords presos per la Junta Directiva i es mantenen actualitzats de forma periòdica

  Veure Anex Nº 3.
 • 4. Es publica de forma detallada un organigrama actualitzat del Club (representació gràfica) que permeti identificar els responsables de les diferents àrees

  Veure Anex Nº 4.

2. MARC LEGAL, ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I PATRIMONI DEL CLUB

 • 5. Es publica la normativa legal, institucional i estatutària a complir pel Club.

  Veure Anex Nº 5.
 • 6. Existeix i es publica un Codi ètic o de bones pràctiques i/o comportaments esportius per part de Club

  Veure Anex Nº 6.
 • 6BIS. Existeix i es publica un Codi de Conducta de Proveïdors.

  Veure Anex Nº 6BIS.
 • 7. Existeix i es publica el Reglament de Règim intern de el Club

  Veure Anex Nº 7.
 • 8. S'informa que el Club compta amb un Comitè ètic o amb un Compliance Officer

  Veure Anex Nº 8.
 • 9. S'informa si el Club es troba, o no, en situació de concurs de creditors, o de pre-concurs o situació similar

  Veure Anex Nº 9.
 • 10. S'especifiquen les dades bàsiques dels diferents equips de futbol existents (professionals, juvenils, infantils, femenins, etc.) i, si escau, de divisions o seccions d'altres esports.

  VEURE.

B. RELACIONS AMB ELS SOCIS, AFICIONATS I PÚBLIC EN GENERAL

 • 11. Se ha implantado un portal (o sección específica) de transparencia en la web del Club.

  VEURE.
 • 12. Hi ha un cercador intern clarament visible a la pàgina web.

  VEURE.
 • 13. La pàgina web conté un Bústia o Canal de denúncies específic perquè socis, afiliats i tercers puguin posar en coneixement del seu Club eventuals incompliments legals, reglamentaris, estatutaris o de el Codi Ètic. 

  Veure canal

1. INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL SOCI, ALS EMPLEATS I AL PÚBLIC EN GENERAL

 • 14. Es contempla a la web un espai reservat per als socis i/o accionistes del Club.

  VEURE.
 • 15. Es publica un llistat de les Penyes d'aficionats relacionades amb el Club i les seves dades bàsiques.

  VEURE.
 • 16. Es contempla al web del Club un espai reservat per a rebre suggeriments o peticions de les Penyes i/o associacions d'aficionats. En construcció.

 • 17. Es publica el nombre d'espectadors hagut en els diferents esdeveniments esportius (al menys els de les diferents competicions oficials) celebrats en els camps, recintes i instal·lacions del Club.

  Veure Anex Nº 17.
 • 18. Hi ha i es publiquen els resultats d'enquestes realitzades als socis i/o a el públic sobre satisfacció o qualitat dels serveis de el Club.

  Veure Anex Nº 18.

2. RELACIONS AMB LA SOCIETAT, SEGURETAT I POSICIÓ DEL CLUB CONTRA LA VIOLÈNCIA

 • 19. Es publiquen normes específiques i recomanacions del Club a aficionats sobre comportaments, i contra la violència a les seves instal·lacions i recintes, així com en esdeveniments en els quals participi el Club en recintes aliens.

  Veure Anex Nº 19.
 • 20. Es publica el Reglament Intern del recinte esportiu visat per LaLiga (art. 6 RD 2023-2010 de prevenció de la violència, el racisme i la intolerància amb l'esport).

  Veure Anex Nº 20.
 • 21. Es publica una Memòria de Responsabilitat Social o de Sostenibilitat de al Club, o al menys les mesures o polítiques de caràcter social o de responsabilitat social del Club.

  Veure Anex Nº 21.
 • 22. S'informa sobre les relacions i/o condicions especials de Club respecte a les Penyes i/o associacions d'aficionats (reserva d'entrades, espais en els recintes, etc.) o bé sobre la no existència d'aquest tipus de condicions.

  Veure Anex Nº 22.
 • 23. S'informa sobre la normativa en matèria de venda d'entrades quan el club exerceix de visitant (nominatives i venudes a través del club visitant

  Veure Anex Nº 23.
 • 24. Existeix i es publica al web un perfil (o diversos) del Club en Xarxes socials (Facebook o similars). VEURE.

  VEURE.

C. TRANSPARÈNCIA ECONÒMICO-FINANCERA

1. INFORMACIÓ CONTABLE

 • 25. Es publica la data de dipòsit en el Registre Mercantil i/o al Consell Superior d'Esports (CSD) dels últims comptes anuals de el Club

  Veure Anex Nº 25.
 • 26. Es publica la data d'enviament a la Lliga de Futbol Professional (LFP) dels Comptes Anuals i restant informació economicofinancera d'obligat enviament (data límit enviament: 31 d'octubre).

  Veure Anex Nº 26.
 • 27. Es publiquen els comptes anuals d'entitats vinculades, especialment els Comptes i la Memòria completa de la Fundació del Club si n'hi ha (si no hi ha entitats vinculades, s'indicarà expressament al web).

  Veure Anex Nº 27.
 • 28. Es publica el punt d’equilibri del Club, segons es defineix pel Reglament de Control Econòmic de LaLiga (diferència entre Ingressos rellevants i Despeses rellevants en una temporada) i els indicadors que el componen (Art X.20 Reglament General de LaLiga). (VEURE NOTA NÚM. 25 DE LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021-2022).

2. INFORMACIÓ SOBRE INGRESSOS I DESPESES

2.1. INGRESSOS

 • 29. Es publica el desglossament dels ingressos rellevants del Club (Annex I.7 RGLFP): a) Taquilla; b) Patrocini i publicitat; c) Drets de retransmissió; d) Activitats comercials; e) Solidaritat i premis UEFA; f) Altres ingressos d’explotació; g) Beneficis per l'alienació de drets federatius de jugadors; h) Plusvàlues per l'alienació d'immobilitzat material; i) Ingressos financers; j) Ingressos derivats de partides no monetàries; k) Operacions de rendes amb parts vinculades per sobre de valor raonable; l) Ingressos d'operacions no relacionades amb el futbol ni el club; m) Tractament dels ingressos i despeses derivats de lleves pels concursos (VEURE NOTA NÚM. 25 DE LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021-2022).

2.2. DESPESES

 • 30. Es publica el detall de les Despeses rellevants del Club (Annex I.8 RGLFP): a) Cost de vendes/materials; b) Despeses en les retribucions a empleats; c) Altres despeses d’explotació; d) Amortització/deteriorament de drets federatius o de jugadors; e) Pèrdues per l'alienació de drets federatius de jugadors; f) Costos financers i dividends; g) Operacions de despeses amb parts vinculades per sota del valor raonable; h) Despeses en activitats de desenvolupament de futbol base; i) Despeses en activitats de desenvolupament comunitari; j) Despeses en activitats de futbol femení; k) Dèbits/càrregues no monetàries; l) Costos financers directament atribuïbles a la construcció d'immobilitzat material; m) Despeses d'operacions no relacionades amb el futbol ni el club. (VEURE NOTA NÚM. 25 DE LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021-2022)

 • 31. Es publica el detall de les Despeses associades a la primera plantilla (Annex II.2 RGLFP). (VEURE NOTA NÚM. 25 DE LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021-2022).

   

  31 Bis. Es publica el detall de l'import total pagat als agents/intermediaris pels serveis prestats durant la temporada 21/22: 3.746.538,18 € (IVA inclòs)

3. DADES SOBRE ENDEUTAMENT

 • 32. Es publica desglossat l'endeutament del Club (CECSD-IV): 1) Deute amb les administracions públiques: a) Deute amb Hisenda pública, b) Deutes a la Seguretat Social; 2) Deute privat: a) Deutes amb entitats de crèdit, b) D'altres deutes. (VEURE NOTA NÚM. 13 DE LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2020-2021)

 • 33. Es publica el llistat de deutes amb les administracions públiques corresponents (art. 18 Reglamento de LaLiga). (VEURE NOTA NÚM. 13 DE LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2020-2021).

 • 34. Es publica el llistat de deutes i crèdits amb els empleats (art. 12 RLFP) (segons art. 17). (VEURE NOTA NÚM. 9.3 DE LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2020-2021).

D. TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I SUBMINISTRAMENTS

1. INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTACIONS

 • 35. Es publiquen els imports percebuts pel Club en concepte de: a) Els traspassos i b) Els fitxatges realitzats en les dues últimes temporades (al menys el nombre de jugadors i l'import global tant de a) com de b), i si han participat, en el seu cas, Fons d'inversió en les operacions (i la seva quantia).

 • 36. Es publiquen els imports percebuts per: a) La venda de jugadors i b) La cessió temporal de jugadors (al menys el nombre de jugadors i el global tant de a) com de b).

 • 37. Es fa públic el límit salarial de la plantilla del Club.

  Veure Anex Nº 37.
 • 38. Es publica el nombre de menors d'edat amb llicència a el servei de Club en els seus diferents nivells i seccions esportives

  Veure Anex Nº 38.

2. INFORMACIÓ SOBRE SUBMINISTRADORS DE BÉNS I SERVEIS

 • 39. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i/o contractistes més importants de club.

E. INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA

1. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CLUB

 • 40. Es publiquen els plans i/o programes anuals i/o plurianuals del Club (Calendari de la Temporada).

  Veure Anex Nº 40.

2. CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

 • 41. Es publiquen periòdicament cada un dels contractes formalitzats amb qualsevol entitat pública (o sota control públic) o al menys la relació dels mateixos amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si s'escau, les obligacions econòmiques contretes.

 • 42. Es publica la relació dels convenis subscrits amb entitats públiques, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.

 • 43. Es publiquen les Subvencions i ajuts rebuts de qualsevol entitat pública (o sota control públic), amb indicació del seu import i la seva finalitat.

  Veure Anex Nº 43.

3. ÒRGANS DIRECTIUS DEL CLUB

 • 44. Es publiquen les retribucions percebudes, si escau, pels membres del Consell d'Administració del Club (si no n'hi ha, s'indicarà expressament al web). (VEURE NOTA 18 DE LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021-2022)

 • 45. Es publiquen les retribucions percebudes pels membres de l'Alta Direcció o màxims responsables executius al Club, així com les despeses de representació (individuals o a nivell global) efectuades per aquests. (VEURE NOTA 18 DE LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021-2022)

4. INFORMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA

 • 46. Es publiquen els pressupostos i la resta de documentació requerida en les normes pressupostàries (segons el model normalitzat aprovat per la LaLiga: art. 12 Reglament LaLiga). (VEURE NOTA 26 DE LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2020-2021)

 • 47. Es publiquen els comptes anuals individuals i, si escau, consolidades, del Club (art. 12 Reglament de LaLiga, segons art. 13).

  Veure Anex Comptes Anuals.
 • 48. Es publiquen els informes externs d'auditoria sobre els comptes de el Club.

  Veure Anex Comptes Anuals.

COMPLIANCE

1. ÒRGAN DE COMPLIMENT

El RCD Espanyol informa que té implantat un Model de Prevenció de Delictes des del 26 de maig de 2016, la supervisió del funcionament i compliment va ser assignada pel Consell d'Administració del Club a un Òrgan de Compliment (COMPLIANCE OFFICERS) amb poders autònoms d'iniciativa i de control.

Veure Anex Nº 8.

2. CODI DE CONDUCTA I POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL

El RCD Espanyol disposa d'un Codi de Conducta en el qual s'estableixen estàndards de comportament ètic a través de principis d'actuació que s'han d'aplicar en tots els àmbits de la seva activitat, per tal d'instaurar una cultura de compliment ètic en l'entitat, mitjançant la promoció de bones pràctiques.

Veure Anex Nº 6.

El RCD Espantol disposa d'una política de Compliance Penal que té per objecte establir la voluntat del Club pel que fa al foment d'una cultura d'integritat, ètica i respecte al dret, així com l'exigència al compliment de la legislació penal i la prohibició de comissió de delictes.

Veure Anex Nº 6BIS 1.

3. CANAL ÈTIC I DE COMUNICACIONS

Accedir al Canal Ètic i de Comunicacions.

 • Mitjançant aquest canal es podrà comunicar irregularitats dins l'àmbit material recollit a la Política del Sistema Intern d'Informació, aprovada pel Consell d'Administració el 6 de juny del 2023.

  Veure Anex Nº 45
 • El RCD Espanyol disposa d'un procediment general del sistema intern d'informació, aprovat pel Consell d'Administració el 6 de juny de 2023.

  Veure Anex Nº 46