cURL Error #:SSL certificate problem: certificate has expiredcURL Error #:SSL certificate problem: certificate has expiredcURL Error #:SSL certificate problem: certificate has expired RCD Espanyol - Web oficial