Isaac Otero

  • Name: Isaac David
  • Surname: Otero Fernández
  • Position: Striker
Isaac Otero