Tornar
Información Corporativa Información Corporativa

Informació corporativaAccionariat

Una associació privada des de l'any 1900

Des de la seva fundació el 28 d'octubre del 1900, el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona ha estat una associació privada les activitats de la qual han estat dedicades al foment de la cultura física i l'esport en general.

La Llei 10/1990 de l'Esport, del 15 d'octubre, va establir que els clubs que participessin en competicions esportives oficials de caràcter professional i àmbit estatal i que no haguessin obtingut des de l'exercici 1985/1986 un saldo patrimonial net positiu, havien d'adoptar la forma societària de Societats Anònimes Esportives.

Complint amb aquesta normativa amb data 29 de juny de 1992 el Club va modificar els seus estatuts i va adoptar la forma jurídica anterior, fixant a l'article 3r dels mateixos estatuts que el Club donarà començament a les seves activitats com a Societat Anònima Esportiva l'1 de juliol de 1992 , havent-se presentat al Registre Mercantil amb data 2 d'octubre de 1992.


Objetius

D'acord amb els Estatuts Socials, constitueix lobjecte social del R.C.D. Espanyol de Barcelona, S.A.D.:

  • La participació en competicions esportives oficials de caràcter professional de la modalitat esportiva de futbol.
  • La promoció, la participació en competicions i el desenvolupament d'activitats esportives mitjançant l'existència o la creació de seccions no professionals de diferents modalitats esportives.
  • L'explotació i la comercialització d'espectacles esportius, productes i drets de tot tipus vinculats o relacionats amb la modalitat esportiva, l'equip professional, els mitjans d'equip i els accessoris.

Totes aquestes activitats podran ser desenvolupades totalment o parcialment, a través de societats filials en què la societat ostenti la titularitat d'accions o de qualsevol tipus de participació i que tinguin objecte social idèntic o anàleg.

Capital social

El Capital Social de la Societat ascendeix actualment a 127.701.714 euros dividit en 21.283.619 accions el valor nominal de les quals és de 6 euros, estant subscrit i desemborsat en la seva totalitat.

Accionariado